Akty prawne

POMOC W PRZYPADKU NIEZASPOKOJENIA ROSZCZEŃ PRACOWNICZYCH W RAZIE NIEWYPLACALNOŚCI PRACODAWCY

Ustawa z dnia 13 lipca 2006  r . o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. Tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1433, z późn. zm.

 

Ustawa z dnia 6 maja 2010 r. o przywróceniu terminu do wypłaty świadczeń pracowniczych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Dz. U. z 2010 r. Nr 106, poz. 674

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wykazów, wniosków i wypłat świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Dz. U. z 2017 r., poz. 2041

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wniosków o wypłatę zaliczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Dz. U. z 2017 r., poz. 2027

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2017 r. w sprawie rodzajów dokumentów i informacji wymaganych do rozpatrzenia wniosku o określenie warunków zwrotu, odstąpienie od dochodzenia zwrotu lub umorzenie należności Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Dz. U. z 2017 r., poz. 2007.

POMOC W PRZYPADKU POWODZI

Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach z usuwaniem skutków powodzi. Dz. U. z 2018 r.  poz. 1473, z późn. zm.

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie nieoprocentowanej pożyczki z FGŚP dla pracodawcy, który na skutek powodzi przejściowo zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej lub istotnie ograniczył jej prowadzenie. Dz. U. z 2011 r. Nr 262, poz. 1566

 

POMOC W CELU OCHRONY MIEJSC PRACY
(dotyczy kryzysu ekonomicznego/embargo)

Ustawa z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 842 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie przyznawania świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy (Dz. U. z 2017 r., poz. 1854)

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie dofinansowania kosztów szkolenia pracowników objętych szczególnymi rozwiązaniami na rzecz ochrony miejsc pracy. Dz. U. z 2015 r., poz. 168

POMOC DE MINIMIS

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis. Dz. U. z 2014 r., poz. 1543

Formularz Informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (załącznik do rozporządzenia z 24 października 2014 r. - zgodny z rozporządzeniem KE nr 1407/2013)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2016 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie. Dz. U. z 2016 r., poz. 238

Formularz Informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie  (obowiązujący załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie).

ORGANIZACJA FGŚP

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych. Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 sierpnia 2017 r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji dotyczących gospodarki środkami Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, przekazywanych przez marszałków województw dysponentowi Funduszu. Dz. U. z 2017 r. poz. 1705

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie przekazania mienia FGŚP. Dz. U. z 2011 r. Nr 256 , poz. 1535

 

 

 

 


Data publikacji: 2015-03-18 13:59:44, autor: Michał Dąbrowski ; data aktualizacji: 2019-01-08 13:06:44, autor: Michał Dąbrowski
Strona główna Historia Funduszu Prawo Ogłoszenia Plan FGŚP Wykonanie FGŚP
Wniosek indywidualny Wniosek indywidualny zaliczkowy Wykaz zbiorczy Wykaz zbiorczy powodziowy Wykaz zbiorczy zaliczkowy Wykaz uzupełniający
Pomoc Kontakt
Wykonanie: Hostlab